OSWAN's 315 Vertical PoP

Level Vertical POP
SHQ 01
DHQ 30
Block HQ 284
Total 315

OSWAN's 61 Horizontal PoP

Level Horizontal POP
SHQ Bhubaneswar 20
DHQ Cuttack 15
DHQ Berhampur 12
DHQ Sambalpur 14
Total 61
Orissa State Wide Network (OSWAN)

Block HQ

 
Districts Sl. No BHQ Location
 

GANJAM

1  Aska
 2  Belaguntha
 3  Kodala (Beguniapada)
 4  Buguda
 5  Bhanjanagar
 6  Chikiti
7  Dharakote
 8  Digapahandi
 9  Ganjam
 10  Hinjilicut
 11  Jagannathprasad
 12  Kukudakhandi
 13  Kabisuryanagar
 14  Khalikote
 15  Purusothampur
 16  Patrapur
 17  Polasara-2
 18  Rangeilunda/KANISI
 19  Sanakhemundi
 20  Shergada
 21  Suruda